ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 2 : สรุปผลการประชุมหารือแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  


กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงการ เพื่อการพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย ให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์สูงสุดจึงกำหนดให้มีการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนการศึกษา

กรมทางหลวงจึงได้จัดให้มีการประชุมหารือแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 153 คน และได้รับเกียรติจากนายอนุสรณ์ แก้วกังวาน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุม

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการ และได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม คณะผู้ศึกษาจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสม อันนำไปสู่การดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมน้อยที่สุด


ไฟล์แนบ
:
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ  | 27 ส.ค. 2561  | เข้าชม : 1644  ครั้ง

 ย้อนกลับ